Haber

İYİ Parti lideri Akşener’den Yargıtay’a tepki: Türkiye Cumhuriyeti’nin anayasal devlet krizine sürüklenmesine asla izin vermeyeceğiz

İyi partiBaşkan Meral Akşener, Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunan Yargıtay 3. Ceza Dairesi’ne yazılı açıklamayla tepki gösterdi.

Akşener’in açıklaması şöyle:

“Ülkemizde yaşanan son gelişmeler ne yazık ki Anayasa Devleti kavramını hedef alan ciddi bir krizle karşı karşıya olduğumuzu göstermektedir. Vatandaşlarımızın yaşam standartlarını doğrudan etkileyebilecek bu krizin bir an önce, herhangi bir müdahale olmadan çözülmesi gerekmektedir. Devletimizin vasıflarını ve bekasını sarsıyor.Bu bağlamda öncelikli uyarı ve önerilerimizi paylaşıyoruz Bildiğiniz gibi Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesi’nin hak ihlaline ilişkin aldığı bir kararın, uyulmaması ve ‘Yargıtay, kendisine verilen yetki sınırlarını hukuka aykırı olarak aşan ve hak ihlali lehinde oy kullanan Anayasa Mahkemesi’nin kararına uymayacaktır. Belirtmek isterim ki, tüm kanun yolları tüketildikten sonra, Anayasa Mahkemesi’nin kendisine görev ve yetki olarak verdiği bireysel başvurudaki kararına itiraz etme yetkisi bulunmamakta olup, Anayasa Mahkemesi’nin 153. maddesine uygundur. Anayasa. ‘Anayasa Mahkemesi kararları yasama, yürütme ve yargı organlarını, idari makamları, gerçek ve tüzel kişileri bağlar.’ Söz konusu kararlar her kişi ve kurum için bağlayıcı olduğundan bu karara uymamak düşünülemez. Ayrıca şunu da hatırlatmak isterim; Başka bir Anayasal kurum olan Yüksek Mahkeme. OyKurul kararlarına karşı herhangi bir itiraz bulunmamaktadır.

“SON DURUM ASLINDA BİR ANAYASA/DEVLET KRİZİDİR”

Bu hükümler dikkate alındığında Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanamaz hale gelmesi ve Anayasa Mahkemesinin görevini yerine getiremez hale gelmesi gibi bir sonuçla karşı karşıya olduğumuz açıktır. Dolayısıyla gelinen son durum aslında bir Anayasa/Devlet krizidir. Her ne kadar Anayasa’da bu emredici kararlar bulunsa da, Anayasa’nın Anayasa Mahkemesi’ne verdiği yetki ve görevlerin yerine getirilmesini imkansız hale getiren, kanun yolları dışındaki fiili durumlar bir hukuk devletinde kabul edilemez. Anayasanın 6. maddesine göre; ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Türk Milleti, egemenliğini Anayasanın belirlediği ilkelere uygun olarak yetkili organları aracılığıyla kullanır. ‘Hiçbir kişi veya organ, kaynağını Anayasadan almayan bir Devletin yetkisini kullanamaz.’ Şüphesiz Yargıtay 3. Dairesi’nin Anayasa’nın Anayasa Mahkemesi’ne verdiği görev ve yetkileri kaldıran kararı, kaynağını Anayasa’dan almayan bir devlet otoritesidir.

“ANAYASA VE KANUNLARIN VERDİĞİ YETKİYLE GÖREV ÜSTLENMEK DEVLET DÜZENİ AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİDİR”

Bütün bunların ötesinde, Anayasa ile belirlenen görev ve yetki kapsamı dışında kalan bir kararın Türkiye Büyük Millet Meclisine götürülerek uygulanmasını istemek; Millet iradesinin tecellisi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni de hukuk dışı bu sürecin bir unsuru haline getirecektir. Ancak yargı organları arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni, Anayasa’nın vermediği bir yetkinin kullanılmasını yasallaştırmaya alet etmeye çalışmak ve böyle bir fiili duruma tabi tutmak kesinlikle kabul edilemez. Cumhuriyetimizin hukuk devleti ilkesinin mahiyeti göz önüne alındığında, Anayasa ve kanunların verdiği yetkilerle görev yapmak, devlet düzeni açısından da hayati değer taşımaktadır. Hukuk devletinin ortadan kalkması Türk milletinin devletine olan güvenini derinden zedeleyecektir. Gerçek durumları kanunların önüne koyma hatası; Cumhuriyetimizin kadim hukuk devleti karakterine ve devlet yapımıza da gölge düşürecektir.

“CUMHURBAŞKANLIĞI HUKUK POLİTİKALARI KOMİTESİ BAŞKAN YARDIMCISI Maalesef YARGI ORGANLARI ARASINDA SİYASİ VE İDEOLOJİK SINIFLANDIRMALAR YAPTI”

Karşılaştığımız bu sorun, hem Anayasamızın uygulanmasını, hem de devlet organlarımızın düzenli ve uyumlu çalışmasını ortadan kaldıracak bir tehlike ve değer taşımaktadır. Bu noktada Anayasa’nın 104. maddesinde Cumhurbaşkanının ‘Anayasanın uygulanmasını ve Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını sağlaması’ hükmü yer alıyor. misyonunu verdi. Cumhurbaşkanının başkanlığını yaptığı Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu’nun başkan yardımcısı, ne yazık ki yargı organları arasında siyasi ve ideolojik sınıflandırmalar yaparak onları Anayasa’nın öngördüğü düzen dışında görevlendirmiş ve Yargıtay’ın şu kararını açıklamıştı: Anayasanın belirlediği misyon ve yetkinin dışında, ‘cesaret’, kanunların ötesinde bir vasıf olarak. tanımlandı. Bu sözler, her şeyden önce Anayasa’nın Cumhurbaşkanına verdiği görevleri etkisiz ve tanınmaz hale getiren sorumsuz bir yaklaşımdır. Bu sakıncalı durum, devletin kurumları içindeki ideolojik paralel yapıları meşrulaştıran, aynı zamanda onları birbirine karşı kışkırtan, hukukun üstünlüğünü ihlal eden bir duruştur.

“DEVLETİMİZİN BAKMASINA YÖNELİK BU TÜR EŞİTSİZLİK VE ÇATIŞMALARIN BÜYÜK SONUÇLARI OLACAĞINI SORUMLU HERKESE HATIRLATMAK İSTİYORUM.”

Yargı organlarının, Anayasa ve kanunlarla belirlenen iş bölümü dışında siyasi ve ideolojik paralel bir yapının ve çatışmanın unsurları haline getirilmesi, görev ve yetkileri dışında karar alma ve komplo kurma cesaretinde bulunmasının acı deneyimleri; Aziz Türk milleti olarak yakın bir geçmişte yaşadık. Elbette Sayın Erdoğan o günlerin ülkemize, milletimize verdiği zararları da hatırlıyor. Dolayısıyla devletimizin bekasına ilişkin bu tür bölünme ve çatışmaların çok vahim sonuçlar doğuracağını sorumlu herkese bir kez daha hatırlatmak isterim. Tüm bu rahatsız edici gelişmeler sonucunda ülkemizde anayasal hukuk sisteminin güvenliği konusunda milletimizle birlikte derin endişe duymaktayız. Bu yüzden; Devletimizin ve milletimizin bütünlüğünü ve devamlılığını ön planda tutan siyasi sorumluluğumuzun bir gereği olarak bu konudaki uyarılarımızı ifade etmek istiyorum.

“KRİZ SARMALINI ÖNLEMEK YERİNE Maalesef ERDOĞAN YİNE PARTİ OLmayı SEÇTİ”

Karşılaştığımız bu yargı krizinin mevcut Anayasa ve hukuk düzeni çerçevesinde yargı mekanizmaları içerisinde çözümlenmesi için öncelikle tüm kurumlarımızın üzerlerine düşen sorumluluk ve görevleri yerine getirmesi gerekmektedir. Bu bağlamda Sayın Erdoğan, ilk açıklamasında, Cumhurbaşkanlığı unvanının kendisine verdiği ‘Anayasa’yı uygulama ve devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını sağlama’ görevini yerine getirmek yerine ne yazık ki yeniden parti olmayı tercih etmiş ve bu görevi yerine getirmiştir. kriz sarmalının önlenmesi. Ancak bugünkü değerlendirmesinde görevinin ‘parti’ değil ‘hakem’ olarak olduğunu belirterek, ‘Kurumlarımız arasındaki görüş ayrılıklarının anayasaya ve sisteme dönüşmemesi için gerekli adımları hızla atacağını’ ifade etti. ‘yüksek yargı kurumlarımızın temsilcileriyle görüşerek soruna çözüm bulacağını’ ifade etti. O da ihtiyacı hissetti. Bu durum değişikliğinin, yaşadığımız krizin çözümüne katkı sağlaması açısından değerli olduğunu düşünüyorum ve devam etmesini temenni ediyorum.

Öte yandan Sayın Erdoğan’ın açıklamalarında, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Anayasa ve iç düzenlemelere uygun karar alma sürecinin teröristlerin yurt dışına kaçmasına izin verdiği yönündeki ciddi suçlaması kesinlikle kabul edilemez bir suçlamadır.

“KANUNUN MEVCUT ANAYASAYA UYGUN OLMASINI SAĞLAMAK İLK DERECE ERDOĞAN’IN GÖREV VE SORUMLULUĞUNA AİTTİR”

Krizin sona ermesi yönündeki hukuki beklentimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın Anayasa’nın verdiği görev ve sorumluluk çerçevesinde Anayasa Mahkemesi kararlarının katılığını ve bağlayıcılığını vurgulaması, Anayasa ve kanunların belirlediği düzen çerçevesinde Anayasa Mahkemesi’ne destek vermesidir. Aslında hukukun üstünlüğünü askıya alacak böyle bir karara karşı. Bu krizi gerekçe göstererek yeni anayasa taslağını çözüm olarak sunan Sayın Erdoğan’ın, mevcut Anayasa’ya göre hareket edilmesini sağlamak görev ve sorumluluğuna sahip olduğunu hatırlatmak isterim.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni hedef alan kararı karşısında, Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcı niteliğine vurgu yaparak tavır aldı. Anayasada yazılı görevler çerçevesinde nihai karara göre hareket edeceğini, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin işleyişine ve hukukuna saygı göstereceğini belirtti. Adınızı korumanız değerli olacaktır. Yargıtay Başkanı ise Yargıtay’ın etkin ve düzenli işleyişini sağlama görevi gereği; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan hata bildirimiyle ilgili olarak, Başsavcının bu konuda yetkisi olmadığını belirterek krizin çözümünde sorumluluk üstlenmesi gerekiyor. Yine bu çerçevede, Anayasa Mahkemesi Başkanı’nın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin suç ilanına ilişkin kararını göndermesi halinde; Söz konusu talebin somut delillere dayanmayan, asılsız ve boş bir ifade olduğu gerekçesiyle sürece suç duyurusunda bulunmamasını takdir etmelidir. Anayasal devlet krizine yol açan ve başta ilk derece mahkemeleri olmak üzere yargıya güveni zedeleyen bu süreçte görev alanlar hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu da Anayasa ve kanunlar çerçevesinde gerekli soruşturmaları yapmalıdır. kriz.

“HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNÜ VE DEMOKRASİMİZİ AYNI KARARLILIKLA SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Anayasanın kurumlara verdiği görev ve yetkilerin, işleyişinin açık olduğu bir hukuk düzeninde; Kutuplaşma, çatışma ve ayrışma yaratacak böyle bir krizin ortaya çıkmasının ardındaki spesifik amaç ve hedeflerin değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu noktada demokrasinin vazgeçilmez kurumları olan siyasi partileri, bu krizin Anayasanın öngördüğü hukuk düzeni içerisinde çözülmesine katkıda bulunmaya davet ediyorum. DÜZGÜN Partisi olarak ilk günden bu yana bu krizle karşı karşıyayız; Cumhuriyetimizin anayasa ve kanunların öngördüğü devlet düzeninin savunulmasını savunduk. Bundan sonra da aynı kararlılıkla hukukun üstünlüğünü, hukukun üstünlüğünü ve demokrasimizi savunmaya devam edeceğiz. Şundan kimsenin şüphesi olmasın; “Kanla, canla, nice acı tecrübelerle inşa edilen Türkiye Cumhuriyeti’nin hukuk devleti krizine sürüklenmesine asla izin vermeyeceğiz.”

NE OLDU?

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, TİP’ten milletvekili seçilen Can Atalay’ın tutuklanmasının ardından haklarının ihlal edildiğini belirten Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu. Gezi Davası’nda tahliye kararı verdi. Anayasa Mahkemesi’nin Anayasa’yı ihlal ederek yetkisini aştığını ve Yargıtay kararına uyulmaması gerektiğini belirten Yargıtay, Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesi için de TBMM’ye bilgi verdi.

Kaynak: Haberler.com / Politika

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort
betturkey
jojobet
deneme bonusu veren siteler